سگ های نگهبان

۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۰
آرتور خان
سلطان سافو
توله ژرمن شپرد شولاین
گریت دین
توله ژرمنشپرد شولاین
خانم نیک
 ژرمنشپرد شولاین
جناب اقای جگوار
گریت دین
توله ژرمنشپرد کینگ موبلند
سلطان گروس
Rock
رونی
سلطان گروس
ژرمن شپرد کینگ لانگ هیر
قفقازی روسی
توله ژرمنشپرد شولاین

تماس با ما